Friday, February 29, 2008

پرواز را به من آموخت در ازای بالهایم
عشق می ورزم به پرواز و در حسرتش می سوزم
دیگه این قوزک پا یاری رفتن نداره

Wednesday, February 13, 2008

دل من باز به بازیچه ی دست تو ببازد
لب من راز به روی مه نازت بنوازدپ.ن: حسین جان من که حالیم نمی شه ولی خودش میاد، می دونم این کاره نیستم، دو نقطه دی

Monday, February 11, 2008

بسوزان دلم را به سوز صدایت
سزای نگاهم به ساز ندایت